Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội Quy định về định mức chi phí quản lý dự án và nội dung chi phí quản lý dự án của Ban Quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Lĩnh vực: Kinh tế-Tài chính-Thương mại-Xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Quy định về định mức chi phí quản lý dự án và nội dung chi phí quản lý dự án của Ban Quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Tài liệu đính kèm DT_HDND_Taichinh.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo