Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Kinh tế-Tài chính-Thương mại-Xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm DT_NQHDND_Taisancong.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo