Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm DTQD_Thuy loi.doc

Danh sách góp ý của dự thảo