Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Đề án của UBND Thành phố Hà Nội về xây dựng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Đô thị
Thể loại: Đề án
Nội dung: Đề án xây dựng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội (Hoàn thiện theo các ý kiến phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội và văn bản góp ý của Sở Tài chính số 5835/STC-QLG ngày 10/9/2020; 6816/STC-QLG ngày 21/10/2021).
Tài liệu đính kèm DT_Deanxaydungdichthoatnuocvaxulynuocthai.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo