Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố
Lĩnh vực: Đất đai
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm Du thao NQ cua So TNMT.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo