Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương của thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm DTNQ_Quy dinh noi dung, muc chi TCCS&QCDP.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo