Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội quy định một số nội dung chi và mức chi thực hiện công tác điều tra dư luận xã hội của thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Ngân sách-Thuế-Tài chính
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Dự thảo hồ sơ quy định một số nội dung chi và mức chi thực hiện công tác điều tra dư luận xã hội của thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm DT_So Tai chinh.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo