Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động y tế - dân số trên địa bàn sử dụng kinh phí sự nghiệp thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Y tế
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Ban hành quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động y tế - dân số trên địa bàn sử dụng kinh phí sự nghiệp thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm DTNQ_Soyte_Mucchi.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo