Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018
Lĩnh vực: Nhà đất - Xây dựng
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc sửa đổi, bố sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm DT_SoTNMT_SDQD12.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo