Dự thảo

Tiêu đề: Thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Thể loại: Thông báo
Nội dung: Đến nay, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. UBND thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 20/7/2021 để tổng hợp.
Tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý của dự thảo