Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực: Nội chính
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của Hội đồng nhân dân quy định nội dung chi đối với công tác tổ chức thi tuyển (xét tuyển) công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch (thăng hạng) công chức, viên chức của thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm DT_SoNoivu.doc

Danh sách góp ý của dự thảo