Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm 1627626950755_DT_SoKHDT.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo