Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Dự thảo Đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm DT_STNMT.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo