Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về quy định mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức
Lĩnh vực: Văn hoá xã hội - Thể dục thể thao
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Quy định mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng cấp thành phố, khu vực, toàn quốc
Tài liệu đính kèm Duthao_NQKhenthuong_SGDDT.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo