Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm Du thao_NQ HDND_Phi le phi_So TNMT.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo