Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy trình thực hiện hỗ trợ tiền thuê đất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND Thành phố
Lĩnh vực: Ngân sách-Thuế-Tài chính
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc ban hành Quy trình thực hiện hỗ trợ tiền thuê đất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND Thành phố
Tài liệu đính kèm DT_Gia dat_SoTC.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo