Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Ngân sách-Thuế-Tài chính
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm DT_Noi dung chi va muc chi_So Tai chinh.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo