Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm DT_Phan cap quan ly nha nuoc ha tang KT-XH_SoKHDT.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo