Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ, động viên một lần cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Thủ đô
Lĩnh vực: Y tế
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Quy định mức hỗ trợ, động viên một lần cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Thủ đô.
Tài liệu đính kèm DT_NQ-Hotroyte-So Yte.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo