Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Nội chính
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm 268_DT_SoTaichinh.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo