Dự thảo

Tiêu đề: Thông báo đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và Nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Thể loại: Thông báo
Nội dung: Đến nay, Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Thành phố biết và tham gia ý kiến.
Tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý của dự thảo