Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê

DT_Ban hanh he so dieu chinh gia dat 2023 ho gia dinh ca nhan_SoTC.pdf.pdf

0

2

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá

DT_Ban hanhh he so dieu chinh gia dat 2023 cho to chuc_SoTC.pdf.pdf

0

3

Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội ban hành một số nội dung, mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội

DT_Ho tro nganh nghe Nong thon_SoNNPTNT.pdf.pdf

0

4

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ sỹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ Ưu tú"

DT_Che do nghe si_SoVHTTDL.pdf.pdf

0

5

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định về giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của thành phố Hà Nội

DT_Quy dinh gia dich giao duc mam non_SoGD.pdf.pdf

0

Tổng số văn bản: 6

Trang: