Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội

DT_SoGD_Trangbicocovatchat.pdf.pdf

0

2

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động y tế - dân số trên địa bàn sử dụng kinh phí sự nghiệp thành phố Hà Nội

DTNQ_Soyte_Mucchi.pdf.pdf

1

3

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định trách nhiệm về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

DT_SXD_Thicongxaydung.pdf.pdf

1

4

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị

DT_SoTaichinh.pdf.pdf

0

5

Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

DT_SoKHDT.pdf.pdf

2

Tổng số văn bản: 7

Trang: