Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

DT_Phan cap quan ly nha nuoc ha tang KT-XH_SoKHDT.pdf.pdf

0

2

Dự thảo Đề cương Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023

DTNQ_So GDDT.pdf.pdf

0

3

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

DT_Noi dung chi va muc chi_So Tai chinh.pdf.pdf

0

4

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ, động viên một lần cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Thủ đô

DT_Ho tro cho doi ngu y te_So Yte.pdf.pdf

118

5

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao

DT_Ho tro nang cao chat luong hoat dong du lich_So Du Lich.pdf.pdf

0

Tổng số văn bản: 6

Trang: