HNP – Ngày 22/2/2019, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Đồng Thị Phương Thùy (địa chỉ email: thuy.dong2810@gmail.com) đóng góp ý kiến về giải pháp thu gom rác thải trên địa bàn Hà Nội, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 25/10/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Nguyễn Mộc Quế (địa chỉ email: qnguyen@macalester.edu) về vấn đề biến đổi khí hậu với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 15/3/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Hoàng Ngọc Thịnh (địa chỉ email: thinhehn@gmail.com) về giao thông Hà Nội với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 8/2/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Phạm Xuân Quế (địa chỉ email:  phamxuanque2005@yahoo.com) về hệ thống loa phường, với nội dung như sau:  

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 8/2/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Trần Tất Thắng (địa chỉ email: sunflowerandenemy2016@gmail.com) về giữ lại hệ thống loa phường nhưng cần đối mới phương thức với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

Bài viết Xem