HNP – Ngày 25/10/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Nguyễn Mộc Quế (địa chỉ email: qnguyen@macalester.edu) về vấn đề biến đổi khí hậu với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 15/3/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Hoàng Ngọc Thịnh (địa chỉ email: thinhehn@gmail.com) về giao thông Hà Nội với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 8/2/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Phạm Xuân Quế (địa chỉ email:  phamxuanque2005@yahoo.com) về hệ thống loa phường, với nội dung như sau:  

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 8/2/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Trần Tất Thắng (địa chỉ email: sunflowerandenemy2016@gmail.com) về giữ lại hệ thống loa phường nhưng cần đối mới phương thức với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 8/2/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Phạm Hiếu Dân (địa chỉ email: hieudan@hotmail.com) về góp ý về bảng tin loa phường với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

Bài viết Xem