Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
20/NQ-HĐND 06/07/2023 Về kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND 06/07/2023 Về việc giao chỉ tiêu lao động hợp đồng đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế năm 2023 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Còn hiệu lực
11/2023/NQ-HĐND 06/07/2023 Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
17/NQ-HĐND 04/07/2023 Về việc thông qua một số nội dung do Uỷ ban nhân dân Thành phố trình về: sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy định và bảng giá các loại đất; giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; mức miễn, giảm tiền thuê đất theo lĩnh vực và khu vực ưu đãi đối với một số hoạt động xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/2023/NQ-HĐND 04/07/2023 Về việc quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/NQ-HĐND 04/07/2023 Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023; Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm năm 2024 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
16/NQ-HĐND 04/07/2023 Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/2023/NQ-HĐND 04/07/2023 Về việc thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
15/NQ-HĐND 04/07/2023 Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; điều chỉnh giảm danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
05/2023/NQ-HĐND 04/07/2023 Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
Còn hiệu lực

Tổng số : 3042 văn bản / 305 trang

Trang :